DIESEL 4000 PRO+

Výjimečnost produktu

 • První chytrá, prémiová nafta pro komerční použití

 • Jako jediný produkt na trhu nejprve čistí celý palivový sytém, počínaje už od nežádoucích sinic v nádržích, bakterií a dalších organismů, pro které se stává “živnou“ půdou právě množství vody v PHM, zejména pak u dieselových motorů

 • Posléze čistí celé vstřikovací potrubí včetně trysek a promazává zatuhlé části

 • Čistí a revitalizuje i nádoby/benkalory/čerpací stanice k výdeji PHM

 • Životnost motorů a vstřikovacích součástí se prodlužuje o několik let

 • Po zhruba 2-4 měsících (nejlépe 6 měsíců u dieselových motorů, záleží na množství spotřebovaného produktu v časovém horizontu), záleží taktéž na stáří motoru a jeho technické kondici, dochází ke snížení spotřeby od 5-12%, přičemž přirozeně dochází i k navýšení celkového KM dojezdu (osobní zkušenosti a reference z řad občanů, technických služeb měst a obcí, lesních vozidel, zemědělských vozidel, lokomotiv a technicky náročných strojů pro čištění a sanace)

 • Současně snižuje emise výfukových plynů a pevných částic od 8 - 29%


Účinnost

Nežádoucí složky, vliv na spotřebu a snižování emisí

- SÍRA

Síra se přirozeně vyskytuje v oleji, konkrétně pak její procentuální zastoupení v surové ropě činí 1,11%.  Snížení znečištění Oxidy síry (SOx) nastává sice v rafinérii, ale zde se nevyčistí vše, takže zbytek obsahu síry zůstává u všech paliv pro velkoobchodní nebo maloobchodní prodej.

V Evropské unii je stanoven pro Diesel/naftu obsah síry ve výši 10 ppm (parts per million). V produktu je síra zastoupena méně než obvykle v jiných palivech.

Jestliže chceme řešit i ekologický aspekt, můžeme říct, že je primárně 6 znečišťujících látek, jejichž emise je potřeba snížit na celém světě. Tyto jsou:

- Častice (PM = prachové částice nebo také drobné částice pevného skupenství): snižují se s přidáváním DIESEL 4000 PRO+,

- Uhlovodíky (HC): snižují se s přidáváním DIESEL 4000 PRO+,

- Oxidy dusíku (NOx): klesá s přidáváním DIESEL 4000 PRO+,

- Oxid uhelnatý (CO): klesá s přidáváním DIESEL 4000 PRO+,

- Ozón (O3) se neměří ve zkušebně, ale tento je tvořen z NOx a HC, kdy reaguje na světlo a teplo. Takže pokud DIESEL 4000 PRO+ snižuje NOx a HC, ozón se musí nutně snížit také jako výsledek jejich vzájemné reakce.

- Oxidy síry (SOx), tyto se taktéž neměří ve zkušebně, protože je přesně stanovena úměrná koncentrace síry v palivě. Jelikož Diesel 4000 PRO+ neobsahuje zvýšený obsah síry, je tímto i jeho vliv na Oxidy síry minimálně neutrální (to v tom nejhorším případě).

Můžeme tedy konstatovat, že produkt Diesel 4000 PRO+ snižuje min. 5 z 6 hlavních znečišťujících látek a ta 6., jak jsme již uvedli, se nezmění ani v tom nejhorším případě.

Je nezbytné ještě uvést, že Nafta Diesel 4000 PRO+ snižuje zároveň i emise CO2, které automaticky vyplývají z dokonalejšího spalování.

 

Dalším velmi neblahým elementem ve znečištění uhlovodíkových paliv je složka FAME.

- BIO-SLOŽKA (FAME)

Pokud jde o biosložku v palivech známou jako FAME, dle normy EN590 je v Evropě vyžadován podíl FAME v motorové naftě ve výši 6,99%. To vytváří následující problémy: 

 • palivo se stává daleko náchylnějším ke kondenzaci, a tímto se vyskytuje i více vody v nádržích a obecně pak i v benkalorech/nádržích (Diesel 4000 PRO+ pročišťuje právě svojí povahou i tyto nádrže),

 • rozšiřují se kolonie bakterií, pro které se živnou půdou stává právě H2O,

 • palivo je současně citlivější i na krystalizaci (vzhledem k vodě), což právě způsobuje i horší starty za studena.

Vytvářejí se parafinové usazeniny a nižším obsahem síry (dle regulace EU) se právě zesiluje i fenomén bakterií.

Diesel 4000 PRO+ rozptyluje vodu a zabíjí bakterie, proto řeší i problémy s FAME.

V případě velmi nízkých teplot, pokud má stále zákazník přetrvávající problémy s parafínem v naftě nebo dochází neustále ke krystalizaci vody. V zimě tedy máte výhodu před konkurencí, pokud budete naše palivo používat v dostatečném čase již před samotným zimním obdobím.

Suma sumárum je vždy referenčním bodem norma stanovená na kvalitu paliv. Pro motorovou naftu norma EN590 a pro benzín EN228. My plně respektujeme tyto standarty uložené výrobcům vozidel, což taky plně deklarují naše certifikáty UTAC. Pokud tedy náš produkt naplňuje všechny tyto normy, není problém použít ho v jakémkoliv motoru.


Princip fragmentace

Standardní nafty

Aglomerované molekuly uhlovodíku vytvářejí více méně kompaktní částice

Diesel 4000 PRO+®

Molekuly uhlovodíku jsou rozptýlenější a vytvářejí jemnější částice. Povrch, na kterém dochází ke kontaktu s kyslíkem, je větší, a tak dochází k lepšímu spalování

 

 


Dispergační účinek

Dispergační účinek, výhody nafty Diesel 4000 PRO+

Diesel 4000 PRO+ zlepšuje samotnou spotřebu motorových jednotek, což mimo jiné zajišťuje povrchově aktivní dispergační účinek* nafty. Je zajištěno nejen snížení spotřeby což zajistí snížení spotřeby paliva, ale paralelně i emisí, jelikož dochází právě ke zlepšení spalování.

*Dispergace – proces pro vytvoření směsi dvou nemísitelných kapalin, kdy jedna kapalina je rozptýlena ve druhé (voda a olej, voda a benzin, akrylát a voda apod.), v našem případě uhlovodíková paliva a “Diesel 4000“- směs potřebná k vytvoření nafty Diesel 4000 PRO+

A teď to nejdůležitější. Použitím nafty Diesel 4000 PRO+

 • nevznikne žádná usazenina,
 • naše nafta si zachovává svoje parametry i několik měsíců, aniž by docházelo k jakýmkoliv mechanickým pohybům (provoz auta, cílené promíchání nafty a další...)